13 augusti, 2017

Finns det öppenhet och tillit i ditt team?

Att kunna samarbeta i ett team är idag väldigt centralt för att åstadkomma goda prestationer på i stort sett alla områden, och ändå är den ”sociala världen i teamet” också en källa till stora konflikter och många lyckas tyvärr aldrig bemästra ”spelreglerna” där.

Jag kan uppleva att många arbetsgrupper eller team kan sakna en bra tillit till varandra, dvs de vågar inte anförtro sig till medlemmarna i teamet. När de inte riktigt vet om de kan lita på varandra, finns det en stor risk att teamets utveckling hindras och att teamet inte får ut sin potential. Tyvärr är det alltför många organisationer, som underskattar vikten av att skapa ett riktigt starkt tillitsfullt team och aktivt jobba med teamutveckling. Allt för många chefer och ledare tar teamutveckling för givet, vilket ofta är kostsamt i förlängningen. Jag kan uppleva att många ledare inte lägger tid på att jobba med teamet eftersom de förväntar sig att ”vuxna människor” skall hitta fungerande sätt att förhålla sig till varandra.

 

"Allt för många chefer och ledare tar teamutveckling för givet"

 

När vi saknar förtroende till varandra i teamet får vi förtroendeklyftor bland medlemmarna, vilket medför att vi får svårare att lösa den uppgift vi har framför oss. Ett team vars medlemmar inte kan lita på varandra har en tendens till konflikträdsla. De har svårt att se intressemotsättningar som något positivt och som kan vara ett sätt att finna nya vägar att lösa problem och utmaningar. Här finns faran att det blir destruktiva konflikter i form av gräl eller maktkamp. Gruppen riskerar att gå miste om de kreativa diskussioner som kan komma ur de produktiva konflikterna.
I förlängningen kan det leda till att gruppen reserverar sig mot beslut och har svårt att vara lojala mot gemensamma beslut. Medlemmarna i teamet struntar i om deras kollegor inte gör sitt jobb, vilket tyvärr leder till att de personliga målen sätts före teamets mål. Kanske låter det som ett dystert scenario, men inte ovanligt i en del organisationer. Dessvärre kan jag uppleva att i vissa organisationer har det blivit så vanligt att man inte ser problemen…

De företag och organisationer som jobbat aktivt med att skapa och efterleva spelreglerna i teamet når helt andra nivåer. Enligt teamutvecklingsforskaren Susan Wheelan så ägnar medlemmar i framgångsrika arbetsteam 70–80 % av tiden att tala om mål och uppgifter.
Vad behöver du känna till för att utveckla ett team som känner förtroende för varandra, ser konflikter som något nyttigt, tar ansvar och är engagerade att nå den gemensamma målbilden?

 

"Vi är ju trots allt sociala varelser som är skapade för att samarbeta, så länge vi identifierar oss med teamet."

 

I min värld har ett effektivt team en stark tillit till varandra som grund, vilket gör att vi får harmoni i teamet och medlemmarna funderar på hur de bäst kan tjäna teamet snarare än dem själva. Vi är ju trots allt sociala varelser som är skapade för att samarbeta, så länge vi identifierar oss med teamet.
Det kan vara bra att känna till att den sociala hjärnan hos oss människor är enormt stark, dvs vi är betingade att alltid tänka på hur andra och vad andra tycker om oss. Det är vad man kallar ”hjärnans standardnätverk” och det går direkt igång när vi inte ägnar oss åt en kognitiv uppgift som tex att förstå samband, dra slutsatser, analysera, minnas etc. Man skulle kunna säga att så fort du är färdig med en uppgift, så går din hjärna tillbaka till sin favoritsysselsättning, att tänka socialt. Antingen sker det medvetet med hjälp av våra sinnen eller omedvetet. För att vi skall få ”de sociala hjärnorna” i teamet att harmonisera behöver vi skapa och underhålla tydliga spelregler, dvs gemensamma beteenden som ledare och medarbetare måste följa för att skapa en frisk, utvecklande och kreativ arbetsmiljö. En miljö där allas olikheter i termer av nyfikenhet, temperament, kunskaper, vilja och drömmar kan nyttjas som en kraft och inte tvärtom.

Jag brukar rekommendera att det finns 3–5 etablerade spelregler i teamet som efterlevs till 100 %, där ledaren har det allra största ansvaret att vara ett föredöme.
Att teamet har efterlevda spelregler märks tydligt på deras kommunikation och feedback, vilket är en nyckelfaktor för att få ut så mycket som möjligt av den potential som finns i gruppen. Några konkreta saker att sträva efter är

  1. att det effektiva teamet har en öppen kommunikationsstruktur som tillåter alla medlemmar att delta. Bidrag värdesätts grundat på innehållet i det som sägs och inte grundat på vem som uttalar sig.
  2. att det effektiva teamet får regelbunden feedback om sin effektivitet och produktivitet.
  3. att det effektiva teamet använder feedback för att förbättra sitt sätt att fungera. Effektiva team gör alltså något med den feedback man får och tar fram förbättringsförslag som implementeras och följs upp.
  4. att medlemmar i det effektiva teamet ger varandra konstruktiv feedback på individuella prestationer och bidrag

Jag är helt övertygad om att teamarbete är och kommer att förbli en av de mest avgörande konkurrensfördelarna lång tid framöver.


Denna artikel har även publicerats i tidningen Äntligen Företag. Artikeln i Äntligen Företag hittar du här

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu